Amit rólunk érdemes tudni

 Mezőfalván a gyermekek óvodai ellátását intézményünk biztosítja, melynek fenntartója Mezőfalva Önkormányzata.
Mezőfalván 1908-ban nyílt meg az óvoda 2 csoporttal, ahova akkor 200-250 gyermek járt. Több mint 100 év elmúltával óvodánk nagy változáson ment át, de a mai napig őrzi a múlt hagyományait, értékeit.

A Tündérkert Óvoda 7 csoportos, 175 férőhelyes intézmény.
A csoportok szervezésénél a homogén (egy korosztályt felölelő) csoport kialakításra törekszünk. Ezen keretek között igyekszünk megoldani az idejáró óvodáskorú valamint hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű illetve sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.

Az óvodai nevelés országos alapprogramjára építve és annak szellemében alakítottuk ki óvoda képünket. Ehhez rendeltük Fábián Katalin Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési adaptált programjának feladatrendszerét. A program tevékenység struktúrája mellett megőrizhetjük eddigi szokásainkat, hagyományainkat, illetve hozzá tehetjük egyéni elképzeléseinket.
A program cél- és feladatrendszere a gyermekközpontúságra, nevelésközpontúságra, tevékenységközpontúságra épít, az egyenlő hozzáférés biztosításával, amelynek szellemiségével azonosulni tudunk.

Az óvoda épülete a község középpontjában helyezkedik el, nívós épület, amely 2018. év szeptemberében új épületrésszel és teljesen felújítva várja az óvodába érkező gyermekeket. Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.
Az óvoda épületét, kertjét és annak berendezési tárgyait úgy alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését.
Csoporttermeink több funkciót töltenek be, mint az óvodai tevékenységek, játék, foglalkozások, étkezések és pihenés színtere is. Felszereltsége jó, bútorokat szükség szerint felújításra kerülnek. A csoportszobák alapterületét a galériák létrehozásával megnöveltük.
Az óvoda többi helyiségének kialakításánál is olyan élettér létrehozására törekedtünk, amely derűs, biztonságos, esztétikus környezetet biztosít gyermekeink számára. Az új tornaszobával lehetőséget adtunk a gyermekeknek, hogy kielégítsük mozgás és játékigényüket. Tornaszoba és a tornaszertár eszközeinek sokaságával biztosítjuk a gyermekek egészséges mozgáskultúrájának kialakulását, munkakörnyezetet.
Az óvodaudvar kialakításánál is az udvari tevékenységek személyiségfejlesztő szerepét érvényesítettük. A gyermekek szabad mozgását, edzését, változatos tevékenységét az életkori igényeknek és testméreteiknek megfelelő felszerelési tárgyak, eszközök biztosítják.

Jelenleg 14 óvodapedagógus közülük 1 fő óvodavezető, 1 gyógypedagógus, 7 dajka, 2 pedagógiai asszisztens, 1 óvoda titkár látja el a teendőket intézményünkben.
Intézményünk nevelőtestülete kiemelkedő feladatnak tartja a kapcsolattartást, a szoros együttműködést. A szakmai- pedagógiai napokon, rendezvényeken, ünnepeken rendszeresen, aktívan részt veszünk. Folyamatos és jó kapcsolatot ápolunk. Az általános iskolával számos programot szervezünk.
Szakmai munkaközösségeink működnek, ahol a közös munka által bővíthetjük szakmai ismereteinket, melyek hasznosak a mindennapi nevelőmunkánk eredményességében is. Igyekszünk megfelelő kapcsolatot ápolni a munkánkat közvetetten segítő szervekkel: Pedagógiai Szakszolgálattal és a Védőnői Szolgálattal egyaránt. 

Óvodánk kiemelten kezeli a természeti és környezetvédelmi feladatokat, eleget téve a fenntarthatóság pedagógiai követelményének. Óvodás korban a természet megszerettetésére, megbecsülésére, az élő és élettelen környezet gondozására, megóvására a közvetlen környezetükben lévő világ értékeinek felismerésére és megszeretésére neveljük a gyerekeket.

Intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet. A gyermekekben tudatosítjuk, hogy a közvetlen környezet rendjének, tisztaságának megőrzése, megtartása az életünk szerves részét képezi. Folyamatos a környezet kultúra utáni igény felkeltése. Tanítjuk a megfelelő szokások, viselkedési formák kialakulását, ezáltal fejlődnek erkölcsi- és akarati tulajdonságaik. Sokat tehetünk a családok környezetvédelmi szemléletének alakításáért, arra törekszünk, hogy gyermekeink vigyék haza az óvodában kialakított környezetbarát szokásokat. A környezeti nevelés óvodai céljairól, feladatairól minden évben tájékoztatjuk a szülőket, nagy hangsúlyt fektetve a fenntarthatóságra. A tapasztalatszerzésben döntő helyet foglal el az óvodánk tágas, madárbarát udvara, és a lehetőségekhez mérten élünk a séták, kirándulások, múzeumlátogatások adta ismeretszerzéssel.
A madárbarát kert szemléletű udvarunk megfelelő növényzetével és felszerelésével (madáretetők, madáritatók) és ezek által ide vonzott állatvilággal sokrétű megfigyelési-, és tapasztalási lehetőséget biztosít a gyerekeknek. Az élő-, és szaporodó helyek (fák, bokrok, odúk) gondozása ápolása a konkrét nevelési feladat mellett komplex szocializációs lehetőséget teremt: környezettudatos gondolkodásmód, együttműködő képesség, felelősségvállalás.

Nevelési időn kívüli programokat kínálunk fel a szülőknek, melyek többnyire helyben valósulnak meg. Ilyen például a néptánc, hittan, német, stb. Ezeket a szülők igényeinek megfelelően biztosítjuk óvodánkban és szívesen, nagy elégedettséggel használnak ki.
Rendszeres mozgásprogram heti egy alkalommal a nagycsoportosaink számára a birkózás, ahol szakedzők és testnevelés tanárok foglalkoznak a gyerekekkel az iskolában.

Óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet, biztonságot, vidámságot adó, béke szigete, ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvónők irányításával.

Célunk, hogy a gyermek szívesen járjon óvodánkba, bizalommal forduljon az óvónőkhöz, dajka nénikhez, nyitott és befogadó legyen a társaival és a külvilággal szemben. Jól kommunikáljon, érzelmeit képes legyen verbális és nonverbális módon kifejezni. Egészséges, kiegyensúlyozott, kíváncsi, a világot felfedezni vágyó tevékeny kisgyermek legyen, aki szereti, óvja a természetet, elfogadja, tiszteletben tartja környezete értékeit, élete során hagyományaiban megőrzi azokat.
 
115éve

a gyermekek nevelésében

14

szakképzett óvodapedagógus

7csoprt

korosztálynak megfelelően